HOME

ANGLICKÁ VERZE

KDO JSME

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

PUBLIKACE

KONFERENCE

PODZIMNÍ ŠKOLA

KONTAKT


VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Charakteristika projektů

SOFARR -

Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální disparity a regionální rozvoj

 

 

 

 

Socio-ekonomický vývoj českého venkova a zemědělství

  1. Rozvoj venkovské     společnosti
     
  2. Sociální mobilita a kvalita života venkovské populace

Mezinárodní projekt CORASON

Podrobnější popis výsledků výzkumu

Sociální a regionální rozvoj venkovského prostoru v České republice

  1. Instituce

  2. Malé podnikání na venkově

  3. Současný venkov

  4. Život  mladých a starých lidí na venkově

Český a slovenský venkov

 

Regionální a sociální rozvoj venkovských oblastí

 

Trendy sociálních změn v zemědělství a na venkově

 

 Sociální změny české vesnice

SOFARR
Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální disparity a regionální rozvoj

Projekt Ministerstva pro místní rozvoj

Doba trvání: 1.4.2007 - 31.12.2011

Projektový tým
Česká zemědělská univerzita - příjemce - koordinátor
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta
Sociologický ústav Akademie věd České republiky

Řěšitelský tým
Majerová Věra Prof. PhDr. Ing. CSc. - odpovědný řešitel
Sýkora Luděk Doc. RNDr. Ph.D. - řešitel
Stachová Jana Mgr. Ph.D. - řešitel

Cílem předloženého projektu je zkoumání sociálního kapitálu jako faktoru, který ovlivňuje ekonomické a sociální disparity mezi regiony ČR a účinnost používaných nástrojů regionální politiky.
 

více informací   o projektu


Socio-ekonomický vývoj českého venkova a zemědělství

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí 

Doba trvání: 1.7.2004 - 31.12.2008

 

Cílem projektu je komplexní a systematické shromažďování a vyhodnocování informací, týkajících se socio-ekonomických a demografických jevů a procesů českého venkova a zemědělství. Obsah zkoumání se týká základních okruhů práce a života zemědělských pracovníků a venkovského obyvatelstva, s ohledem na podmínky jejich života ve venkovských oblastech, stabilizaci venkovského osídlení, vytvoření předpokladů pro ekologicky udržitelný sociální a ekonomický rozvoj území. Výzkum bude koncipován tak, aby do jednotlivých výzkumných etap mohly být operativně začleňovány okruhy problematiky, která se českého venkova začala výrazněji týkat po vstupu do EU a která  průběh socio-ekonomických procesů na venkově ovlivňuje. Výstupy jednotlivých etap výzkumu budou publikovány a předkládány v podobě bezprostředně využitelné pro správní a řídící orgány k tvorbě vhodných typů politik pro rozvoj venkova.

 

Roční dílčí projekty:

1. Název výzkumu: Rozvoj venkovské společnosti

Realizace

2005

Použitá metoda

Analýza literatury a dat z předchozích výzkumů

Téma

Rozvoj venkovské společnosti v evropském kontextu, specifika zemědělství jako ne/významného odvětví na venkově

Výsledky publikovány

Majerová V. a kol.: Český venkov 2005, Rozvoj venkovské společnosti, PEF ČZU Praha 2001, ISBN 80-213-1274-2

 

2. Název výzkumu: Životní strategie lidí na venkově

Pořízení dat

Listopad  2005 - únor 2006

Realizace

Agentura STEM s.r.o.

Forma výzkumu

Dotazníkové šetření

Respondenti

N=2 144, lidé věk u18-64  z obcí do 2 000 obyvatel, nadhodnoceni zaměstnaní v zemědělství, druhý dotazník N=200 pro tazatele pro informace o obci

Téma

bydlení, mobilita a strategie obyvatel, práce a pracovní perspektiva, rovné příležitosti, obec, životní styl,  komunita

Výsledky publikovány

Majerová V. a kol.: Český venkov 2006,  Sociální mobilita a kvalita života venkovské populace PEF CZU Praha 2007, ISBN 978-80-213-1631-7

 


 CORASON
(A cognitive approach to rural sustainable development - the dynamics of expert and lay knowledge )

Mezinárodní projekt 6.Rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj Evropské komise EU 

Doba trvání: 1.9.2004 - 31.8.2006

Hlavní akcent projektu, který je realizován v rámci VI. rámcového programu, je kladen na analýzu vývoje udržitelného rozvoje ve venkovských oblastech v kontextu klíčového dění v současné společnosti. Udržitelný rozvoj je tak analyzován z hlediska demografického, politického či sociálního vývoje.

Projekt, do něhož je zahrnuto celkem dvanáct národních týmů (Irsko, UK, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko, Maďarsko, Polsko, Česká republika, Německo, Norsko a Švédsko) z patnácti univerzit se soustředí především na rozdílné chápání aktérů venkovského rozvoje ve vybraných regionech Evropské unie.

Konečným výstupem projektu by měla být komparace vývoje v jednotlivých regionech. Data získaná během výzkumu by se měla stát základnou pro následnou publikační činnost, ať již v národním či mezinárodním kontextu. Rovněž by měly být posíleny vazby mezi jednotlivými účastníky projektu z hlediska další spolupráce.

Skupinové foto ze závěrečného meetingu v Dublinu

podrobné informace viz www.corason.hu


Sociální a regionální rozvoj venkovského prostoru v České republice

Výzkumný záměr Ministerstva školství MSM 411100011 

Doba trvání: 2001 - 2004

Roční dílčí projekty:

1. Název výzkumu: Instituce

Realizace

2001

Použitá metoda

Analýza literatury

Téma

Instituce

Výsledky publikovány

Majerová V. a kol.: Český venkov 2001, Instituce, PEF CZU Praha 2001, ISBN 80-213-0863-X

 

2. Název výzkumu: Malé podnikání na venkově

Pořízení dat

Listopad, prosinec  2001

Realizace

Agentura Median s.r.o.

Forma výzkumu

Dotazníkové šetření

Respondenti

N=505, malí podnikatelé ve dvou vybraných kategoriích (bez zaměstnanců a do 9 zaměstnanců) z obcí do 5 000 obyvatel z Jihočeského kraje.

Téma

malé podnikání, struktura, výsledky, problémy podnikání, podnikatelské klima, hodnotové orientace podnikatelů

Výsledky publikovány

Majerová V. a kol.: Český venkov 2002,  Podniky a podnikání, PEF CZU Praha 2002, ISBN 80-213-1002-2

 

3. Název výzkumu: Současný venkov

Pořízení dat

Červen 2003

Realizace

Agentura STEM s.r.o.

Forma výzkumu

Dotazníkové šetření

Respondenti

N = 1324, starostové obcí do 2000 obyvatel

N = 1634, obyvatelé obcí do 2000 obyvatel ve věku 25 - 60 let

Téma

obyvatelstvo, domovní a bytový fond, občanská vybavenost, infrastruktura, finanční zdroje, rozvoj, společenský život, účast ve sdružení, problémy obcí, životní styl, vybavenost domácností, bydlení, činnost samosprávy, lokální identita, mobilita obyvatel

Výsledky publikovány

Majerová V. a kol.: Český venkov 2003 , Situace před vstupem do EU, PEF CZU Praha 2003, ISBN 80-213-1121-5

 

4. Název výzkumu: Źivot mladých a starých lidí na venkově

Pořízení dat

Květen - Červen 2004

Realizace

Agentura STEM s.r.o.

Forma výzkumu

Dotazníkové šetření

Respondenti

N = 1518, obyvatelé obcí do 2000 obyvatel ve věku 18 -29 a  60 -74 let

Téma

rodina, domácnost, prostorová mobilita, generační aspekty, aktivní strategie mladých a starých venkovských lidí, gendrové role, sociální služby

Výsledky publikovány

Majerová V. a kol.: Český venkov 2004, Život mladých a starých lidí, PEF CZU Praha 2003, ISBN 80-213-1121-5

TOP

Český a slovenský venkov

Zdroj financí

Vnitřní grantová agentura CZU PEF

Rok realizace

2002

Sběr dat

PhD. studenti Katedry humanitních věd PEF

Forma výzkumu

Dotazníkové šetření

Respondenti

N = 300,  obyvatelé dvou obcí v Čechách a na Slovensku

Téma

rodina a domácnost, práce a její podmínky, názory a postoje ke změnám po roce 1989, vnímání vztahů Čechů a Slováků

Výsledky publikovány

Majerová V. a kol.: Závěrečná zpráva

TOP

Regionální a sociální rozvoj venkovských oblastí

Zdroj financí Open Society Found Praha

Rok realizace

 2001

Realizace výzkumu

Sociologická laboratoř, Obecní úřad Zahrádky, Viediecka organizacia pre komunitné aktivity

Metoda výzkumu

rozhovory

Téma

metodické postupy a nástroje pro přípravu projektů rozvoje venkova, marginální sociální skupiny

Výsledky

Diskusní seminář, závěrečná zpráva

TOP

Trendy sociálních změn v zemědělství a na venkově

Zdroj financí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, VS97097

Doba trvání

 6.11. 1997 -  31.12.1999

Sběr dat

Agentura  Median s.r.o.

Forma výzkumu

dotazníkové šetření

Respondenti

N = 2142, obyvatelé obcí ne větších než 2000 obyvatel, v celé ČR, nad 18 let

Téma

práce,rodina a domácnost, příjmy a vydání, životní podmínky, drobné podnikání, vztahy, politický a sociální život, restituce, životní hodnoty

Výsledky publikovány

Majerová V. a kol.: Základní údaje - závěrečná zpráva, ISBN 80-213-0915-6

TOP

Sociální změny české vesnice

Zdroj financí Grantová agentura České republiky, GACR 403/98/1309

Doba trvání

 1998 - 1999

Sběr dat

pracovníci Sociologické laboratoře

Forma výzkumu

focus group, dotazníky, rozhovory

Respondenti

N = 300,  obyvatelé tří vybraných obcí (v každé 100 respondentů) nad 18 let

Téma

práce,rodina a domácnost, příjmy a vydání, životní podmínky, drobné podnikání, vztahy, politický a sociální život, restituce, životní hodnoty, regionální rozdíly

Výsledky publikovány

Majerová V. a kol.: Tři české vesnice - srovnání,
ISBN 80-213-0848-6

I.  Česká krajina


II.  České vesnice


III. Fotografie k projektu Tři české vesnice