HOME

ANGLICKÁ VERZE

KDO JSME

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

PUBLIKACE

KONFERENCE

PODZIMNÍ ŚKOLA

KONTAKT


Publikace

Abstrakty publikací

6Verze pro tisk

Český venkov 2008
Proměny venkova

 

Sborník příspěvků
Venkov je náš svět 2008

 

Český venkov 2007
Studie Jihočeského a Ústeckého kraje

 

Český venkov 2006
Sociální mobilita a kvalita života venkovské populace

 

Sborník příspěvků
Venkov je náš svět 2006

 

Ćeský venkov  2005
 Rozvoj venkovské společnosti

 

Ćeský venkov  2004
 Źivot mladých a starých lidí na venkově

 

Ćeský venkov 2003
 Situace před vstupem do EU

 

Ćeský venkov 2002
 Podniky a podnikání

 

Ćeský venkov 2001
 Instituce

 

Tři české vesnice
 (srovnání)

Ćeský venkov  2000
 Základní informace

 

Informace o osobních publikacích jsou u profesních životopisů jednotlivých členů týmu v záložce Kdo jsme

Ćeský venkov  2008 Proměny venkova

Publikace je závěrečnou zprávou projektu Socio-ekonomický vývoj českého venkova a zemědělství. Při jejím zpracování však byly využity zkušenosti a výstupy z celého dosavadního (zhruba dvanáctiletého) výzkumu českého venkova. Není tedy postavena na jednom empirickém šetření, jak bylo v minulých letech obvyklé, ale jsou v ní využívána všechna dosud shromážděná data. Vrací se k jednotlivým tématům a shrnuje nejzávažnější poznatky minulých let. Zdaleka však neobsahuje všechny oblasti, kterými jsme se při výzkumech zabývali. Je členěna na šest základních kapitol, z nichž některé obsahují více částí, zpracovaných různými autory a doplněna přehledem výzkumů SL.

Rozsáhlá datová základna vytvořená v průběhu let je přístupná pro další analýzy a přináší více a více možností využití, neboť některá témata společenského života na venkově se v nich opakují a tím umožňují sledovat vývoj a měnící se společenské klima na české vesnici. Je základem, na kterém lze stavět pokračující výzkum venkova. Rozvoj venkova nabývá v současnosti na důležitosti a tak data, která má Sociologická laboratoř k dispozici, mohou významně pomoci například při sledování dopadů rozvojových programů.

© 2009 prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. a kolektiv

Vyšlo s podporou MPSV, projekt 1J 016/04-DP2

ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta, ve vydavatelství CREDIT Praha

ISBN 978-80-213-1911-0

Cena 190,-

Tuto publikaci je možno zakoupit v Reprografickém studiu PEF (budova Provozně-ekonomické fakulty CZU – v suterénu) , kontakt

TOP
 

Obsah kapitol publikace

Sborník příspěvků z mezinárodní konference Venkov je náš svět

Kutná Hora 16. -  18. 4. 2008

 

© 2008 prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. a kolektiv

Vyšlo s podporou MPSV, projekt 1J 016/04-DP2

ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta, ve vydavatelství CREDIT Praha

ISBN 978-80-213-1851-9

neprodejné

 

 

TOP
 

Publikace v PDF formátu

Ćeský venkov  2007 Studie Jihočeského a Ústeckého kraje

Předkládaná průběžná zpráva za rok 2007 je dalším titulem z řady publikací, které vycházejí z výzkumných šetření prováděných v letech 1997-2007 Sociologickou laboratoří provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Tato publikace vznikla ve spolupráci s týmy z Jihočeské univerzity (Ekonomické fakulty) a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Fakulty sociálně ekonomické). Jednotlivé kroky výzkumných šetření minulých let vycházely z následující logiky: nejprve jsme se snažili kvantitativně zachytit nejdůležitější údaje o ekonomické a sociální situaci na českém venkově a vytvořit rámcový obraz, který by v následujících letech mohl být postupně doplňován. Další kroky se zaměřovaly na zkoumání sociálně-ekonomické struktury českého venkova a jevy a procesy, s jejími změnami související. Postupně byla, převážně formou reprezentativních kvantitativních šetření, zmapována většina oblastí ekonomického a sociálního života venkovského obyvatelstva. Komplexnost a složitost venkovské sociální reality si vyžádala doplňování souborů kvantitativních dat detailnějšími pohledy na jednotlivé stránky lidského konání a života. Proto jsme se ve větší míře začali zabývat studiem kvalitativních metod a technik sociologického výzkumu a empirická šetření vést i tímto směrem. Předkládaná studie se zaměřila na porovnání dvou českých krajů (Jihočeského a Ústeckého) a pokouší se využít možností, které komparativní přístup dovoluje.
První úroveň deskripce a analýzy (na úrovni krajů) nabízí sice zjednodušený, ale poměrně jednoznačný pohled. Druhá analytická úroveň (na úrovni regionů) je mnohem detailnější, ale zároveň se mnohem obtížněji interpretuje. Hledání souvislostí je obtížnější, neboť pracuje s mnohem větším množství různých elementů nestejné váhy a v různých konstelacích i odlišného významu. Závěrečná kapitola studie se snaží postihnout souvislosti, které jsme nalezli a formulovat otevřené otázky, na které jsme odpovědi dosud nenalezli.

© 2008 prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. a kolektiv

Vyšlo s podporou MPSV, projekt 1J 016/04-DP2

ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta, ve vydavatelství CREDIT Praha

ISBN 978-80-213-1768-0

Cena 190,-

Tuto publikaci je možno zakoupit v Reprografickém studiu PEF (budova Provozně-ekonomické fakulty CZU – v suterénu) , kontakt

TOP
 

Obsah kapitol publikace

Ćeský venkov  2006 Sociální mobilita a kvalita života venkovské populace

Předkládaná průběžná zpráva za rok 2006 shrnuje výsledky empirického šetření, nazvaného Životní strategie lidí na venkově. Ve skutečnosti bylo zaměření dotazníku, vzhledem k názvu etapy, méně jednoznačné a vyhraněné. Reprezentativní vzorek (s mírnými modifikacemi uvedenými v kapitole „Zpráva o průběhu výzkumu“) byl vybrán tak, aby data doplnila některé mezery v našich dlouhodobě prováděných výzkumech českého venkova. Proto zde velkou část zaujímají otázky vztahu respondenta k životu a práci na venkově, včetně toho, zda se na vesnici narodil, přistěhoval se tam s rodiči, následoval partnera, odkud se přistěhoval, zda hodlá v obci setrvat či uvažuje o změně bydliště a proč by se byl ochoten odstěhovat. Zajímalo nás jak bydlí, co vlastní, co to pro něho znamená a jak by chtěl s majetkem nakládat. Pomocí bloku otázek jsme sledovali mobilitní strategie dotazovaného i jeho nejbližší rodiny. Pokoušeli jsme se nastínit obraz venkovského člověka, jeho rodinné minulosti, přítomnosti i úvah o budoucnosti. Sledovali jsme, jaký má vztah k práci v zemědělství, zda je schopen a ochoten živit se jinak než zemědělskou prací a zda je pro něho závažnější ekonomická či sociální výhodnost života na vesnici, případně zda se domnívá, že život na vesnici postrádá obojí. Výhledové strategie respondentů byly spojovány s jejich názory na úlohu zemědělství ve venkovském prostoru, na budoucnost venkova, jeho charakter a reálné možnosti rozvoje.

© 2006 prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. a kolektiv

Vyšlo s podporou MPSV, projekt 1J 016/04-DP2

ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta, ve vydavatelství CREDIT Praha

ISBN 978-80-213-1631-7

Cena 190,-

Tuto publikaci je možno zakoupit v Reprografickém studiu PEF (budova Provozně-ekonomické fakulty CZU – v suterénu) , kontakt

TOP
 

Obsah kapitol publikace

Sborník příspěvků z mezinárodní konference Venkov je náš svět

Český Krumlov 1. -  3. 3. 2006

 

© 2006 prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. a kolektiv

Vyšlo s podporou MPSV, projekt 1J 016/04-DP2

ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta, ve vydavatelství CREDIT Praha

ISBN 80-213-1539-3

neprodejné

 

 

 

TOP
 

Publikace v PDF formátu (5846kB)

Ćeský venkov  2005 Rozvoj venkovské společnosti

Předkládaná závěrečná zpráva se zaměřuje na některé aspekty rozvoje venkovské společnosti. Je teoretickou přípravou na empirická šetření pracovních a životních podmínek venkovského obyvatelstva, a to jak zemědělského tak nezemědělského, tedy hledajícího obživu v jiných než zemědělských činnostech. Zahrnuje jak teoretické poznatky, publikované v nedávných letech a vyjadřující snahu o vytvoření konceptů nejzásadnějších změn venkovské společnosti, tak deskriptivní kapitoly, charakterizující současný venkov z několika různých pohledů.
Evropský venkov je velmi diferencovaný a to i uvnitř jednotlivých států. Ani technický a technologický pokrok jej nechrání před ekonomickou a následně sociální zranitelností, vyplývající z přírodních podmínek. Společným jmenovatelem snah o vytvoření přijatelných pracovních a životních podmínek venkovské populace je zlepšení spolupráce mezi všemi složkami, které se na rozvoji venkova mohou podílet, tedy spolupráce směřující ke stejnému cíli, i když se odehrává mezi různými úrovněmi sociální struktury a zahrnuje odlišné subjekty ekonomických a sociálních institucí.
Proto jsou do této závěrečné zprávy zahrnuty rozdílné pohledy na současnost venkova, od historického kontextu vymezení venkovských oblastí až po současné aspekty demografického vývoje. Zemědělství je nahlíženo jako součást krajiny a venkova, s vědomím, že v některých oblastech ČR může jeho význam klesat až k bezvýznamnosti. Přesto mu nelze upřít jistou nezastupitelnou roli, nejen v historických souvislostech.

© 2005 prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. a kolektiv

Vyšlo s podporou MPSV, projekt 1J 016/04-DP2

ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta, ve vydavatelství CREDIT Praha

ISBN 80-213-1274-2

Cena 190,-

Tuto publikaci je možno zakoupit v Reprografickém studiu PEF (budova Provozně-ekonomické fakulty CZU – v suterénu) , kontakt

TOP
 

Obsah kapitol publikace

Ćeský venkov  2004 Źivot mladých a starých lidí na venkově

Teoretické zhodnocení i empirická analýza různých stránek života seniorů a mladých lidí na venkově se snaží odpovídat na nejčastější otázky: jaké jsou jejich životní a pracovní podmínky, jak probíhá soužití a vzájemná spolupráce, jaké představy o své budoucnosti mají mladí lidé, do jaké míry svoji budoucnost spojují či nespojují s obcí, kde se vesměs narodili a kde dosud žili, co od této obce očekávají, jak se podílejí na aktivitách obce, jak si pomáhají, jak se snaží ovlivňovat veřejné věci? U starých lidí nás především zajímalo, zda a jak jim vyhovuje život v malých obcí, do jaké míry jsou soběstační a do jaké míry jsou odkázáni na pomoc z vnějšku, do jaké míry jsou malé obce sto poskytnout starším lidem vše potřebné k životu, zda a jak fungují tradiční sousedské a rodinné vztahy a vazby.
Výběrové šetření si právě kladlo za cíl tuto mikroúroveň zmapovat na dostatečně velkém vzorku populace a makroekonomické údaje tak doplnit o data zachycující jednak běžný život řady rodin a domácností, jednak postoje a názory relevantních skupin venkovského obyvatelstva.
 

© 2004 prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. a kolektiv

Vyšlo s podporou MŠMT, výzkumný záměr MSM411100011

CZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta, ve vydavatelství CREDIT Praha

ISBN 80-213-181-5

Cena 190,-

Tuto publikaci je možno zakoupit v Reprografickém studiu PEF (budova Provozně-ekonomické fakulty CZU – v suterénu) , kontakt +40 224 382 401

TOP

 

Obsah kapitol publikace

Ćeský venkov 2003 — Situace před vstupem do EU

Zpráva o stavu českého venkova se pokouší přinést co nejvíce informací o skutečnostech, které by mohly být pro jeho rozvoj důležité. Společná Evropa je vizí, která se postupně mění v praktické kroky sjednocování rozdílných východisek a stanovisek jednotlivých zemí. Naším cílem je v této fázi pokus o sebereflexi a identifikaci některých rysů českého venkova. Teprve na tomto základě je možno uvažovat, v čem pro nás bude společná Evropa přínosem a v čem nikoliv.

Teoretické kapitoly předkládané zprávy se zaměřují na některé souvislosti současného stavu českého venkova a pokouší se z nich odvozovat možné situace v prvních letech po vstupu do EU. Snaží se porozumět tomu, jak stávající předpoklady českého venkova korespondují se současným vývojem v EU, hledat paralely a důležité informace.

Část zprávy, založená na sociologickém šetření, vychází ze základní teze, že „venkov není jen jeden“. Na základě empirických dat je možno usuzovat, jaké typy venkova existují, jak výrazně se od sebe liší, co je toho příčinou a jak nepříznivou diferenciaci v budoucnu zmírnit. Podrobný popis současné situace venkovského obyvatelstva, nahlížený ze dvou úhlu – názoru starostu obcí a názoru obyvatel – dává představu o tom, jak české vesnice dnes vypadají. Jaká bude jejich budoucnost lze jen usuzovat.

© 2003 prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. a kolektiv

Vyšlo s podporou MŠMT, výzkumný záměr MSM411100011

CZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta, ve vydavatelství CREDIT Praha

ISBN 80-213-1121-5

Cena 190,-

Tuto publikaci je možno zakoupit v Reprografickém studiu PEF (budova Provozně-ekonomické fakulty CZU – v suterénu) , kontakt +40 224 382 401

TOP

Obsah kapitol publikace

Ćeský venkov 2002 — Podniky a podnikání

Na podnikání je v publikaci nahlíženo ze dvou různých hledisek. První část vychází z teoretického pojetí firmy a podnikání v některých proudech ekonomických teorií. V dalších kapitolách se již zájem soustřeďuje na venkovské oblasti. Jsou zde popisovány změny struktury zemědělských podniků a vývoj podnikání, zejména po roce 1989. Dále je definováno malé a střední podnikání na venkově a vymezeny vzájemné rozdíly. Podrobněji je rozpracována část venkovského podnikání v cestovním ruchu a problematika podpory neziskových organizací podnikatelskou sférou. Závěr teoretické části analyzuje programy českých politických stran z hlediska jejich pohledu na malé a střední podnikání.

Druhá část závěrečné zprávy je založena na empirických datech. Formou případové studie je analyzován Jihočeský kraj, jako celkem typická oblast s předpoklady pro malé a střední podnikání. Na reprezentativním vzorku jsou zkoumány názory a postoje podnikatelů a jejich podnikatelská úspěšnost. Touto empirickou částí sociologického charakteru závěrečná zpráva navazuje na studii Český venkov 2001, v níž jsou charakterizovány ekonomické předpoklady podnikání v Jihočeském  kraji.

© 2002 prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. a kolektiv

Vyšlo s podporou MŠMT, výzkumný záměr MSM411100011

ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta, ve vydavatelství CREDIT Praha

ISBN 80-213-1002-2

Cena 190,- Kc

Tuto publikaci je možno zakoupit v Reprografickém studiu PEF (budova Provozně-ekonomické fakulty CZU – v suterénu)

TOP

Obsah kapitol publikace

Ćeský venkov 2001 — Instituce

Publikace uvedena ekonomickým pohledem na problematiku institucionalismu a zabezpečení regionální politiky v České republice. Navazující kapitola se zaměřuje za veřejnou správu a samosprávu, s využitím některých poznatků empirického výzkumu. Řízení ve venkovských oblastech vychází z úlohy vzdělávacích institucí pro zemědělství s přihlédnutím k současné úloze zemědělství na venkově. V současnosti nabývá na významu sledování politického procesu ve venkovském prostoru a reprezentace zemědělských zájmů v politickém systému, tj. sledování vlivu ekonomických (profesních) zájmových skupin. Pozornost je dále věnována nevládním organizacím a dobrovolnictví, jako novému institucionálnímu fenoménu současné společnosti.

Instituce ekonomického života považujeme za samostatnou problematiku, jíž bude věnována trvalá pozornost. V druhé části práce jsou uvedeny popis a analýza ekonomických zdrojů, důležitých pro rozvoj regionu (včetně jeho venkovských oblastí), které však bez souvislosti s rozvojem lidských zdrojů mohou ztrácet značnou část svého významu. Jako modelový příklad byl zvolen kraj Jihočeský. Ekonomické zdroje budou konfrontovány s přístupem obyvatel regionu k jejich využití, konkrétně k možnosti rozvoje malého podnikání. Tato empirická část je ve stadiu terénního šetření a bude přirazena k výstupům ekonomické analýzy v další etapě výzkumného procesu.

 

© 2001 prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. a kolektiv

Vyšlo s podporou MŠMT, výzkumný záměr MSM411100011

ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta, ve vydavatelství CREDIT Praha

ISBN 80-213-0863-X

Cena 170,- + 110,- Kč (vyprodáno)

TOP

Obsah kapitol publikace

Tři české vesnice (srovnání)

Hlavním tématem výzkumu byly změny ve vlastnictví zemědělské půdy a ostatního majetku (restituce na venkově, ekonomický a sociální dopad, hospodaření s půdou), změny v hospodaření v zemědělství, sociální procesy související s transformačními změnami (vývoj vztahů mezi lidmi, reflexe politických, ekonomických a sociálních změn ve vybraných obcích). Výběr tří obcí byl prováděn podle počtu obyvatel (mezi 500 a 2000 obyvateli), odlišného charakteru výrobních podmínek (typicky zemědělská, příměstská) a různé geografické polohy, zda se v obci nacházelo bývalé zemědělské družstvo nebo státní statek.

Metodou náhodného výběru bylo vybráno v každé obci 100 respondentů. V roce 1999 byl proveden kvalitativní i kvantitativní výzkum: focus groop, semistandardizované rozhovory a dotazníkové šetření.Analýza shromážděných dat, provedená pracovníky Sociologické laboratoře, prokázala, že geografická poloha a historický vývoj obce velmi významně ovlivňují názory a postoje obyvatel. Změna ekonomických podmínek postihla některé sociální skupiny venkovské populace výrazněji, především osoby málo kvalifikované, či bez kvalifikace, zdravotně či sociálně handicapované, neschopné rekvalifikace a neadaptibilní.

© 2001 prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. a kolektiv

Vyšlo s podporou GAČR, výzkumný záměr MSM411100011

ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta, ve vydavatelství CREDIT Praha

ISBN 80-213-0848-6

Cena 190,- Kč

Tuto publikaci je možno zakoupit v Reprografickém studiu PEF (budova Provozně-ekonomické fakulty CZU – v suterénu)

TOP

Obsah kapitol publikace

 

Ćeský venkov  2000 —  Základní údaje

Předkládaná publikace obsahuje nejdůležitější výsledky rozsáhlého reprezentativního výzkumu obyvatel venkovských obcí v České republice, vycházející z názoru více než dvou tisíc respondentu.

Dotazníkové šetření bylo rozčleněno do čtrnácti oddílů, které jsou podrobněji popsány v této publikaci. V oblasti práce jsme se pokusili podchytit nejdůležitější trendy související se změnou vlastnických vztahu, změnami v možnostech zaměstnání, vytváření nových pracovních příležitostí. Dotazy byly směrovány i k podnikání na venkově, jeho výhodám, bariérám a úspěšnosti. Rozhodli jsme se rezignovat na přesnější zkoumání a vymezování zemědělských pracovníků, neboť jejich podíl na venkově poklesl. Do výzkumu byli tedy zahrnuti pouze jako jedna z profesních sociálních skupin tak, jak se vytvořila při náhodném výběru.

Do dotazníku byly zahrnuty i oblasti, u kterých dojde v blízké budoucnosti k vývoji odlišnému od současného stavu. Jsou to například témata týkající se soužití na venkově, sousedství, fungování politických a společenských organizací. Dá se předpokládat, že tendence změn se budou prosazovat i v pořadí hodnot, které jsou v současné době pro venkovské obyvatelstvo důležité.

© 2002 prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. a kolektiv

Vyšlo s podporou MŠMT, výzkumný záměr MSM411100011

ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta, ve vydavatelství CREDIT Praha

ISBN 80-213-0915-6

Cena 190,- Kč

Tuto publikaci je možno zakoupit v Reprografickém studiu PEF (budova Provozně-ekonomické fakulty CZU – v suterénu)

TOP

Obsah kapitol publikace ve formátu PDF