HOME

ANGLICKÁ VERZE

KDO JSME

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

PUBLIKACE

KONFERENCE

PODZIMNÍ ŚKOLA

KONTAKT


KONFERENCE 2008

Poděkování


KONFERENCE 2006

Sborník příspěvků

Poděkování

Program

Kontakt

Článek v novinách

Fotogalerie

6Tisk pozvánky

 

Chrám sv. Barbory

Znak města Kutné Hory

Hotel Mědínek

Termín a místo konání: 16. 4.  – 18. 4. 2008 Kutná Hora, Česká republika

Sborník příspěvků

Plná verze sborníku ve formátu PDF

 

Poděkování:

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze uspořádala v Kutné Hoře 2. ročník konference „Venkov je náš svět“.
Název vyjadřuje dvě hlavní myšlenky: venkov je podstatnou a nedílnou součástí většiny zemí světa – a proto je třeba mu věnovat náležitou pozornost a zároveň je i objektem mnoha výzkumů. Konference se zaměřila na problematiku venkova v trojí perspektivě: mezinárodní, národní a lokální.

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zahraničních věcí.

K původně vyhlášeným tématickým okruhům:
 Sociální změny a restrukturalizace ve venkovské společnosti - příležitosti a ohrožení
 Zemědělsko - potravinářské systémy- současná a budoucí role v rozvoji venkova
 Znalostní potenciál venkova
 Každodenní život na venkově

přibyly ještě další dle přihlášených příspěvků:
 Cestovní ruch a rekreace
 Lokální identita, Místní akční skupiny
 Regionální rozvoj

Plenární zasedání zahájil svým pozdravem starosta Kutné Hory Ivo Šalátek a předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Obecnými souvislostmi rozvoje venkova se zabývali zástupci ministerstev. Představitelé ČZU pak seznámili plenární zasedání konference s dosavadními výsledky a dalšími záměry univerzity jak při přípravě studentů pro praxi, tak v oblasti výzkumu.

Další tři půldny probíhala jednání v třech paralelních sekcích, v nichž zaznělo celkem 57 přihlášených příspěvků a celá řada dalších vystoupení v rámci diskuse.

Jedno odpoledne bylo věnováno prohlídce Kutné Hory, města zapsaného do památek UNESCO a návštěvě místní základní umělecké školy.

Hlavním cílem konference bylo umožnit domácím i zahraničním odborníkům výměnu zkušeností, navázat kontakty a vytvořit prostor pro vzájemnou spolupráci při řešení aktuálních problémů rozvoje venkova. Tento záměr byl splněn, neboť se na konferenci setkali zástupci akademické sféry, výzkumných institucí, ministerstev, ale i renomovaní odborníci ze zahraničí.

Konference se zúčastnilo více než 100 odborníků z ČR, Lotyšska, Polska a Velké Británie.

Děkujeme všem, že napomohli vytvořit přátelskou a tvořivou atmosféru.
 

Program:

 • 16.4. 2008    Plenární zasedání
                         Jednání v sekcích

 •  17.4. 2008    Jednání v sekcích
                           Prohlídka Kutné Hory

 •  18.4. 2008    Jednání v sekcích
                           ukončení slavnostním obědem
                                                                              

 

Kontakt:

countryside@pef.czu.cz

za organizační výbor: Ivana Tichá, Lukáš Čechura, Věra Majerová, Irena Herová 

 Vyšlo o konferenci v týdeníku Zemědělec:

O městě: www.kutnahora.cz

Fotogalerie:

 

TOP

Minulý ročník se konal v Českém Krumlově

Po kliknutí na jeden z obrázků přejdete na stránky konference roku 2006