HOME

ANGLICKÁ VERZE

KDO JSME

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

PUBLIKACE

KONFERENCE

PODZIMNÍ ŚKOLA  

KONTAKT


DC007

Dílčí cíl 007 a související aktivity

SKUTEČNÉ VÝSTUPY

Zpět na informace o projektu

Související aktivity

DC007 Sociální kapitál urbánního prostoru – mnohonásobná případová studie

1.1.2009 - 31.12.2010 - Základní výzkum

Případové studie 3 až 6 lokalit v urbánním prostoru s důrazem na postižení role sociálního kapitálu v rozvoji modelových městských územích. Případové studie slouží k podrobné analýze úrovně místního sociálního kapitálu, dopadu dosavadních politik určených ke snižování regionálních disparit, role sociálního kapitálu pro udržitelnost dosaženého stupně rozvoje a jeho tempa, souvislosti mezi různými typy rozvojových faktorů se zaměřením na ekonomický kapitál, lidský kapitál, a sociální kapitál, analýzu a odlišení jevů s vysokou mírou spontaneity od jevů, která lze ovlivnit politikami a regulačními zásahy. Případové studie přinesou poznatky o úrovni sociálního kapitálu a roli různých aktérů a institucí na kvalitu a vytváření sociálního kapitálu na lokální úrovni. Zároveň umožňují postihnout komplexní působení mnoha faktorů, aktérů a institucí, kteří ovlivňují tvorbu sociálního kapitálu na lokální úrovni. Hloubkové analýzy v rámci případových studií se soustředí na identifikaci rozdílů mezi situací v úspěšných, neúspěšných a průměrných modelových územích a podchycení role odlišné úrovně sociálního kapitálu v tvorbě a udržování těchto rozdílů. Identifikujeme potenciální možnosti přenosu „best practices“ z území úspěšných do území neúspěšných. Odlišíme faktory, které nelze politikami ovlivnit od faktorů, které se politikami a regulačními opatřeními na různých úrovních správy ovlivnit dá.
Práce v rámci dílčího cíle DC07 bude realizována formou případových studií. Případové studie kombinují kvalitativních a kvantitativních přístupů. V rámci případových studií budou využity následující techniky: studium dokumentů, obsahová analýza lokálních periodik, analýza dostupných statistických dat o modelovém území, řízené rozhovory s klíčovými aktéry a institucemi v lokalitě, dotazníkové šetření s vybraným vzorkem místní populace, analýza sociálních sítí.
Výstupem dílčího cíle budou profily jednotlivých lokalit s podrobnou analýzou sociálních, ekonomických, fyzických a institucionálních struktur v území a souhrnná zpráva o výsledcích dílčího cíle 7. Souhrnná zpráva za dílčí cíl bude předána ve vytištěné podobě a zveřejněna v elektronické podobě na internetových stránkách projektu. Poznatky zjištěné v rámci případových studiích budou presentovány v odborných časopisech, na seminářích a konferencích a využity při výuce.

Související aktivity

 

A0903 Příprava případových studií v městských lokalitách

Jednotný metodický postup pro realizaci případových studií.Shromážděné a vyhodnocené dostupné informace a data o studovaných lokalitách.
Metodika případových studií (dokument).Utříděny soubor informací a dat o případových lokalitách.

 

A0904 Realizace případových studií městských lokalit

Shromážděné a utříděné informace z terénu pro vyhodnocení případových studií jednotlivých lokalit.
Utříděný soubor informací z terénu pro vyhodnocení případových studií jednotlivých lokalit.

 

A1002 Vyhodnocení a presentace výsledků případových studií městských lokalit

Identifikace faktorů sociálního kapitálu, které odlišují úspěšná a neúspěšná území. Vytvoření profilů lokalit z hlediska úrovně sociálního kapitálu a jeho role v rozvoji území. Formulace obecných závěrů plynoucích z případových studií.
Profily lokalit z hlediska úrovně sociálního kapitálu a jeho role v rozvoji území.Souhrnná zpráva o výsledcích dílčího cíle 7.Presentace výsledků v odborných časopisech, na konferencích a seminářích.